Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów (zwanym dalej Zjazdem).
 2. Organizatorem Zjazdu jest Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego (zwane dalej Organizatorem).
 3. Zjazd odbywa się w dniach 17-21 kwietnia 2018 roku w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 4. Celem Zjazdu jest integracja środowiska studentów i doktorantów historii i nauk pokrewnych z Polski i ze świata.

§ 2 Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie wydarzenia (www.26ozhs.uni.lodz.pl) w określonym przez Organizatora czasie.
 2. Nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie formularza skutkuje odrzuceniem zgłoszenia ze względów formalnych.
 3. Przesłanie zgłoszenia po terminie będzie skutkować jego odrzuceniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych zgłoszeń.
 5. Informacje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną przesłane w określonym przez Organizatora terminie.
 6. Decyzja Organizatora o odrzuceniu lub przyjęciu zgłoszenia jest ostateczna.
 7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Zgłoszenie na Zjazd oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych Zjazdu.

§ 3 Opłaty

 1. Udział w Zjeździe jest płatny.
 2. Wysokość opłaty oraz terminy do jej dokonania zostaną podane do publicznej wiadomości oraz w korespondencji mailowej z zakwalifikowanymi uczestnikami.
 3. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Zjeździe.
 4. Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
 5. Koszty transportu i pobytu w Łodzi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§ 4 Uczestnictwo w Zjeździe

 1. Uczestnik Zjazdu jest zobowiązany do osobistego przedstawienia referatu.
 2. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Zjeździe.
 3. Harmonogram Zjazdu zostanie podany do publicznej wiadomości przed Zjazdem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie.
 5. Udział w atrakcjach proponowanych przez Organizatora jest dobrowolny. Nie mają one charakteru zorganizowanego i nie są imprezami masowymi w myśl przepisów ustawy o imprezach masowych z dnia 20 marca 2009 o ochronie imprez masowych.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wysłanie zgłoszenie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zjeździe.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne będzie rozstrzygał Organizator w porozumieniu z opiekunem naukowym Zjazdu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.